Uchwały zarządu

2006.12.05

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 39/1/06
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 listopada 2006 r.

w sprawie pokrycia zobowiązania Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. Mariana Weissa Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie – Jeziorna.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1590, z późn. zm.1)), uchwały Nr 177/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego długoterminowego zaciąganego przez Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. Mariana Weissa Zespół Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie
- uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się kwotę 312.091,07 zł, na pokrycie przez Województwo Mazowieckie zobowiązania na rzecz Kommunalkredit Austria AG z siedzibą w Wiedniu z tytułu należnej raty kapitałowej wraz z odsetkami od zaciągniętego kredytu, Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. Mariana Weissa Zespół Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie, na podstawie umowy kredytowej nr 111.831 z dnia 11 września 2004 r. zawartej przez Kommunalkredit Austria AG z siedzibą w Wiedniu a Specjalistycznym Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. Mariana Weissa ZSPZOZ w Konstancinie, wynikającego z postanowień umowy poręczenia z dnia 23 grudnia 2004 r., przeznaczonego
na restrukturyzację zadłużenia.

§ 2.

Środki, o których mowa w § 1, zostały zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2006 rok przyjętym uchwałą Nr 217/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r., Nr 1, poz. 2) w dziale 757 rozdziale 75704 § 8020 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

¹) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 Nr 116, poz. 1206 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875

powrót