Uchwały zarządu

2006.12.05

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 38/1/06
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 listopada 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia z Komendantem Wojewódzkim Policji z siedzibą w Radomiu oraz wydatkowania środków finansowych na współfinansowanie zakupu samochodów i łodzi płaskodennej dla Komend Powiatowych Policji działających na obszarze podległym Komendantowi Wojewódzkiemu Policji z siedzibą w Radomiu.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1))
oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58,
z późn. zm.2)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 2417/315/06 z dnia 24 października 2006 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia z Komendantem Wojewódzkim Policji z siedzibą w Radomiu
oraz wydatkowania środków finansowych na współfinansowanie zakupu samochodów i łodzi płaskodennej dla Komend Powiatowych Policji działających na obszarze podległym Komendantowi Wojewódzkiemu Policji z siedzibą w Radomiu, w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do podpisania aneksu, o którym mowa w ust. 1 upoważnia się Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Waldemara Roszkiewicza, Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558 Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1206 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875.
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676,
Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r.
Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873
i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277,
poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1411 oraz z 2006 r., Nr 104, poz. 708, Nr 158,
poz. 1122.

powrót