Uchwały zarządu

2006.12.05

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 35/1/06
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 listopada 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do porozumienia z Komendantem Stołecznym Policji w sprawie współfinansowania oraz sfinansowania zakupu samochodów dla niektórych jednostek Policji działających na obszarze podległym Komendantowi Stołecznemu Policji.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1 i art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.2)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 2698/322/06 z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie zawarcia aneksu nr 2
do porozumienia z Komendantem Stołecznym Policji w sprawie współfinansowania
oraz sfinansowania zakupu samochodów dla niektórych jednostek Policji działających
na obszarze podległym Komendantowi Stołecznemu Policji, w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do podpisania aneksu nr 2, o którym mowa w ust. 1, upoważnia się Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Waldemara Roszkiewicza, Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558 Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1206 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875.
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676,
Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r.
Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873
i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277,
poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1411 oraz z 2006 r., Nr 104, poz. 708, Nr 144,
poz. 1043, Nr 158, poz. 1122.

powrót