Uchwały zarządu

2006.12.05

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2/1/06
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 listopada 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Warszawskiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Warszawie i Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Ostrołęce.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), art. 24 ust. 4 oraz art. 25 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.2)) w związku z „Zasadami i trybem postępowania w zakresie dysponowania środkami terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych” stanowiących załącznik do uchwały Nr 829/194/05 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 1806/300/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Warszawskiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych
w Warszawie i Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Ostrołęce, w § 1, ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kwoty dotacji, o których mowa w ust. 1 i 2, zaplanowane zostały w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2006 – przyjętym uchwałą Nr 217/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 r. ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r. Nr 1, poz. 2)
– w dziale 010, rozdziale 01004, § 6210 i pochodzą z dotacji terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Geodecie Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558 Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1206
oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875.
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462
oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63.

powrót