Uchwały zarządu

2006.11.22

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2688/321/06
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 14 listopada 2006 r.

w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej Samodzielnemu Wojewódzkiemu Publicznemu Zakładowi Dermatologicznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1))
art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104 oraz Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319 oraz Nr 104, poz. 708) w związku
z § 21 pkt 6 uchwały 217/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia
2005 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 r. ze zmianami
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r. Nr 1, poz. 2) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Udziela się Samodzielnemu Wojewódzkiemu Publicznemu Zakładowi Dermatologicznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, pożyczki krótkoterminowej w wysokości 350.000 zł,
na okres do 22 grudnia 2006 r.
2. Warunki na jakich zostaje udzielona pożyczka, o której mowa w ust. 1, określa umowa,
w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Waldemara Roszkiewicza, Wicemarszałka do dokonania czynności prawnych dotyczących udzielenia pożyczki, w tym zawarcia umowy pożyczki, o której mowa w § 1 ust. 2.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Waldemar Roszkiewicz Wicemarszałek

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1206
oraz z 2006 r. Nr 126 poz. 875.

Pliki do pobrania

Rozmiar 30 kB , Liczba pobrań: 161, Dokument programu Microsoft Word
powrót