Uchwały zarządu

2006.11.22

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2687/321/06
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 14 listopada 2006 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Semiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), w związku z § 6 pkt 1 Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 105/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego
na 2007 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Waldemar Roszkiewicz Wicemarszałek

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1206 oraz z 2006 r. Nr 126 poz. 875.

Pliki do pobrania

Rozmiar 312 kB , Liczba pobrań: 289, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar 52 kB , Liczba pobrań: 286, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar 897 kB , Liczba pobrań: 75, Archiwum WinRAR-a (RAR)
powrót