Uchwały zarządu

2006.11.22

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2684/321/06
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 14 listopada 2006 r.

w sprawie akceptacji treści umowy poręczenia kredytu odnawialnego zaciąganego w rachunku bieżącym przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr. Jana Bogdanowicza w Warszawie.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.,
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz uchwały Nr 224/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 października
2006 r. w sprawie udzielenia kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym zaciąganego
przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr. Jana Bogdanowicza w Warszawie – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Akceptuje się projekt umowy poręczenia kredytu odnawialnego zaciąganego
w rachunku bieżącym przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr. Jana Bogdanowicza w Warszawie w Banku BPH S.A.
w kwocie 700.000 zł oraz odsetki w kwocie 55.000 zł, co łącznie stanowi kwotę
755.000 zł, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Do podpisania umowy poręczenia, o której mowa w § 1, upoważnia się Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Waldemara Roszkiewicza, Wicemarszałka.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Waldemar Roszkiewicz Wicemarszałek

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1206
oraz z 2006 r. Nr 126 poz. 875.

Pliki do pobrania

Rozmiar 31 kB , Liczba pobrań: 150, Dokument programu Microsoft Word
powrót