Uchwały zarządu

2006.11.22

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2683/321/06
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 14 listopada 2006 r.

w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2006 roku.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) oraz w związku z art. 157 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Występuje się do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o umieszczenie w wykazie wydatków niewygasajacych z końcem roku budżetowego 2006, ustalanym przez Radę Ministrów, wydatków określonych w załączniku do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Waldemar Roszkiewicz Wicemarszałek

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1206 oraz z 2006 r. Nr 126 poz. 875.

Pliki do pobrania

Rozmiar 36 kB , Liczba pobrań: 176, Dokument programu Microsoft Excel
Rozmiar 25 kB , Liczba pobrań: 176, Dokument programu Microsoft Excel
powrót