Uchwały zarządu

2006.11.22

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2682/321/06
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 14 listopada 2006 r.

w sprawie zakupu usług polegających na wynajęciu sali wraz z nagłośnieniem oraz zapewnieniu wyżywienia w ramach spotkania szkoleniowo - seminaryjnego z przedstawicielami istniejących i tworzących się grup producentów rolnych - z uwzględnieniem problematyki rolnictwa ekologicznego, które odbędzie się w Warszawie.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty do 4.000 zł na zakup usług polegających
na wynajęciu sali wraz z nagłośnieniem oraz zapewnieniu wyżywienia dla uczestników spotkania szkoleniowo - seminaryjnego z przedstawicielami istniejących i tworzących się grup producentów rolnych z uwzględnieniem problematyki rolnictwa ekologicznego, które odbędzie się w Warszawie.

§ 2.

Środki finansowe na zakup usług, o których mowa w § 1, zaplanowane zostały w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2006 przyjętym uchwałą Nr 217/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok – ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r. Nr 1, poz. 2) – w dziale 010, rozdziale 01018, § 4300 zł i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Waldemar Roszkiewicz Wicemarszałek

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1206
oraz z 2006 r. Nr 126 poz. 875.

powrót