Uchwały zarządu

2006.11.22

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2681/321/06
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 14 listopada 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dotacji celowej od Gminy Wolanów na realizację zadania pn. „Współdziałanie w uporządkowaniu gospodarki wodno – ściekowej w bezpośrednim otoczeniu zbiornika wodnego Domaniów”.

Na podstawie art. 8 ust. 2, art. 41 ust. 1 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) oraz
art. 6 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) - uchwala się,
co następuje:

§ 1.

Załącznik do uchwały Nr 2460/315/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia
24 października 2006 r. w sprawie przyjęcia dotacji celowej od Gminy Wolanów na realizację zadania pn. „Współdziałanie w uporządkowaniu gospodarki wodno – ściekowej
w bezpośrednim otoczeniu zbiornika wodnego Domaniów” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Waldemar Roszkiewicz Wicemarszałek

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1206 oraz z 2006 r. Nr 126 poz. 875.

Pliki do pobrania

Rozmiar 35 kB , Liczba pobrań: 177, Dokument programu Microsoft Word
powrót