Uchwały zarządu

2006.11.22

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2679/321/06
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 14 listopada 2006 r.

w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia z Komendantem Stołecznym Policji i Burmistrzem Miasta Marki dotyczącego współfinansowania przez Województwo Mazowieckie i Burmistrza Miasta Marki zakupu sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Komisariatu Policji w Markach działającego na obszarze podległym Komendantowi Stołecznemu Policji.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 70 ust. 2 pkt 3 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590
z późn. zm.1)), art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r., Nr 7, poz. 58 z późn. zm.2)) oraz § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r.
Nr 232, poz. 6218) w związku z uchwałą Nr 1975/305/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2006 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Komendantem Stołecznym Policji i Burmistrzem Miasta Marki dotyczącego współfinansowania przez Województwo Mazowieckie i Burmistrza Miasta Marki zakupu sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Komisariatu Policji w Markach działającego na obszarze podległym Komendantowi Stołecznemu Policji i wydatkowania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Stołecznej Policji - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na zawarcie aneksu do porozumienia, zawartego w dniu 11 października 2006 r., pomiędzy Województwem Mazowieckiem, Komendantem Stołecznym Policji i Burmistrzem Miasta Marki w sprawie współfinansowania przez Województwo Mazowieckie i Burmistrza Miasta Marki zakupu sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Komisariatu Policji w Markach działającego na obszarze podległym Komendantowi Stołecznemu Policji, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
2. Do podpisania aneksu, o którym mowa w ust. 1 upoważnia się Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Krzysztofa Łaptaszyńskiego, Zastępcę Dyrektora Departamentu Organizacji i Nadzoru ds. Bezpieczeństwa i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Waldemar Roszkiewicz Wicemarszałek

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1206 oraz z 2006 r. Nr 126 poz. 875.
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r., Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113,
poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r., Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188
i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r., Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210,
poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742, z 2005 r., Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1411 oraz z 2006 r., Nr 104, poz. 708,
Nr 144, poz. 1043, Nr 158, poz. 1122.

Pliki do pobrania

Rozmiar 29 kB , Liczba pobrań: 160, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar 20 kB , Liczba pobrań: 156, Dokument programu Microsoft Word
powrót