Uchwały zarządu

2006.01.31

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 135/250/06
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 17 stycznia 2006 r.

w sprawie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na pokrycie zobowiązań cywilnoprawnych przejętych przez organ założycielski w ramach procesu restrukturyzacji od Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy „Zespół Szpitali Dziecięcych” z siedzibą w Dziekanowie Leśnym.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), w związku z § 2 uchwały Nr 2033/225/05 Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia treści zawartej ugody restrukturyzacyjnej z wierzycielami wierzytelności cywilnoprawnych Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy „Zespół Szpitali Dziecięcych”
z siedzibą w Dziekanowie Leśnym - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się środki finansowe w kwocie 6.708.172,40 zł, na pokrycie przejętych
w ramach procesu restrukturyzacji przez Województwo Mazowieckie zobowiązań cywilnoprawnych od Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy „Zespół Szpitali Dziecięcych” z siedzibą w Dziekanowie Leśnym.

§ 2.

1. Środki finansowe, o których mowa w § 1, zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2005 r., stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr 216/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2005 r. - w dziale 851 rozdziale 85195 § 4160 i pochodzą
z dochodów własnych.
2. Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą podlegały rozliczeniu na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Samodzielnym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy „Zespół Szpitali Dziecięcych” z siedzibą w Dziekanowie Leśnym. Projekt umowy stanowi załącznik do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206.

Pliki do pobrania

Rozmiar 51 kB , Liczba pobrań: 108, Dokument programu Microsoft Word
powrót