Uchwały zarządu

2006.01.24

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 72/249/06
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 10 stycznia 2006 r.

w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej Mazowieckiemu Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) w związku z § 21 pkt 6 uchwały 217/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2005 r. - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Udziela się Mazowieckiemu Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu, pożyczki krótkoterminowej w wysokości 677.281,25 zł, na kres do 30 listopada 2006 r.
2. Warunki na jakich zostaje udzielona pożyczka, o której mowa w ust. 1, określa umowa, która stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Waldemara Roszkiewicza, Wicemarszałka do dokonania czynności prawnych dotyczących udzielenia pożyczki, w tym zawarcia umowy pożyczki.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Waldemar Roszkiewicz Wicemarszałek

1 zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206.

Pliki do pobrania

Rozmiar 30 kB , Liczba pobrań: 121, Dokument programu Microsoft Word
powrót