Uchwały zarządu

2006.01.24

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 69/249/06
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 10 stycznia 2006 r.

w sprawie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na pokrycie zobowiązań cywilnoprawnych przejętych przez organ założycielski w ramach procesu restrukturyzacji od Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. św. Anny SPZOZ w Warszawie.

Na podstawie art.41 ust.1 i ust. 2 pkt 3 oraz art.70 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1590, z późn. zm. ¹), w związku z § 2 uchwały Nr 1989/224/05 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia treści zawartej ugody restrukturyzacyjnej z wierzycielami wierzytelności cywilnoprawnych Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. św. Anny SPZOZ w Warszawie - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się środki finansowe w kwocie 4.673.183,47zł, na pokrycie przejętych w ramach procesu restrukturyzacji przez Województwo Mazowieckie zobowiązań cywilnoprawnych od Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. św. Anny SPZOZ w Warszawie.

§ 2.

1. Środki finansowe, o których mowa w § 1, zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2005 r., stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr 216/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2005 r. - w dziale 851, rozdziale 85195, § 4160 i pochodzą z dochodów własnych.
2. Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą podlegały rozliczeniu na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej im. św. Anny SPZOZ w Warszawie. Projekt umowy stanowi załącznik do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Waldemar Roszkiewicz Wicemarszałek

1 zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206.

Pliki do pobrania

Rozmiar 37 kB , Liczba pobrań: 109, Dokument programu Microsoft Word
powrót