Uchwały zarządu

2006.01.24

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 34/249/06
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 10 stycznia 2006 r.

w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i udzielenia upoważnienia do jego podpisania.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) i § 7 Załącznika Nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. z 2005 r. Nr 137, poz. 1153), w związku z art. 2 pkt 1 i art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustanawia się zabezpieczenie prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektu nr 01/360 „Wsparcie KOP w 2005 roku”, całkowita wartość projektu: 12.595 zł, wkład środków EFRR: 9.446,25 zł, budżet jednostek samorządu terytorialnego: 3.148,75 zł; realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet IV – Pomoc Techniczna, w następującej formie i wysokości:
- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty 9 446,25 zł plus ewentualne odsetki do kwoty 5.667,75 zł.

§ 2.

Upoważnia się Tadeusza Jana Zająca, Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie oraz Edwarda Marka Wroniewskiego, Wicedyrektora ds. Regionalnej Polityki Rynku Pracy i Funduszy Strukturalnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie do podpisania w imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego, przy kontrasygnacie Skarbnika, zabezpieczeń w formie i wysokości, o której mowa w § 1.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Waldemar Roszkiewicz Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206.

powrót