Uchwały zarządu

2006.01.24

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 32/249/06
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 10 stycznia 2006 r.

w sprawie zakupu koncertu zespołu „GOLEC uORKIESTRA”.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm1)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na zakup, od firmy FABRYKA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, z siedzibą w Milówce, woj. śląskie, usługi polegającej na zorganizowaniu, w dniu 28 stycznia 2006 roku, w Krukach k. Ostrołęki, koncertu zespołu „GOLEC uORKIESTRA”, w ramach VIII Balu Charytatywnego pod hasłem „Kurpiowskie kwiaty”, za kwotę 24 000 zł.
2. Szczegółowe warunki realizacji zakupu usługi zostaną określone w umowie, do podpisania której upoważnia się Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego i Janusza Kotowskiego, Wicemarszałka.

§ 2.

Środki na zakup usługi, o której mowa w § 1. ust. 1, są zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2006 - przyjętym uchwałą Nr 217/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego, z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r. Nr 1, poz. 2) - w dziale 921, rozdziale 92105, § 4300 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Waldemar Roszkiewicz Wicemarszałek

1)zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1086 oraz z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206.

powrót