Uchwały zarządu

2006.01.24

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 31/249/06
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 10 stycznia 2006 r.

w sprawie zakupu Świątecznego Koncertu Zespołu Pieśni i Tańca "Podlaskie Kukułki".

Na podstawie art. 41 ust. 1 ust. 2 pkt 3 i art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty do 4.000 zł, na zakup Świątecznego Koncertu Zespołu Pieśni i Tańca "Podlaskie Kukułki", odbywającego się w dniu 15 stycznia 2006 r., w Katedrze Warszawsko-Praskiej pod wezwaniem Św. Floriana w Warszawie.
2. Szczegółowe warunki realizacji zakupu, o którym mowa w ust. 1, zostaną określone w umowie, której wzór stanowi załącznik do uchwały.
3. Do podpisania umowy, o której mowa w ust. 2, upoważnia się Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego i Janusza Kotowskiego, Wicemarszałka.

§ 2.

Środki finansowe na zakup Świątecznego Koncertu Zespołu Pieśni i Tańca „Podlaskie Kukułki”, o którym mowa w § 1, ust. 1, zostały zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2006, przyjętym uchwałą Nr 217/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2005 w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r. Nr 1, poz. 2) - w dziale 921, rozdziale 92105, § 4170 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Waldemar Roszkiewicz Wicemarszałek

1)zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1086 oraz z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206.

Pliki do pobrania

Rozmiar 30 kB , Liczba pobrań: 133, Dokument programu Microsoft Word
powrót