Uchwały zarządu

2006.01.24

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 30/249/06
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 10 stycznia 2006 r.

w sprawie zakupu usługi polegającej na druku książki pt. „Żołnierze Jodły”, przedstawiającej walkę Armii Krajowej na terenie Okręgu Radomsko – Kieleckiego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ust. 2 pkt 3 i art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty do 8.001 zł, na zakup usługi polegającej na druku książki pt. „Żołnierze Jodły”, przedstawiającej walkę Armii Krajowej na terenie Okręgu Radomsko – Kieleckiego.

§ 2.

Środki finansowe na zadanie, o którym mowa w § 1, zostały zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2006, przyjętym uchwałą Nr 217/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r. Nr 1, poz. 2) - w dziale 921, rozdziale 92105, § 4300 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

Uchyla się uchwałę Nr 1745/217/05 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów druku książki pt. „Żołnierze Jodły”, przedstawiającej walkę Armii Krajowej na terenie Okręgu Radomsko – Kieleckiego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Waldemar Roszkiewicz Wicemarszałek

1)zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1086 oraz z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206.

powrót