Uchwały zarządu

2006.01.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 24/247/06
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 03 stycznia 2006 r.

w sprawie zmiany w składzie Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Na podstawie art. 415 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), w związku z uchwałą Nr 100/05 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 29 grudnia 2005 r. - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się na wniosek Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pana Piotra Farfała na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 49, poz. 715, Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 721 i 717, Nr 175, poz. 1693, Nr 162, poz. 1568, Nr 190, poz. 1865, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz.631, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 552, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1458.

powrót