Uchwały zarządu

Nr 857/234/21 z dn. 01-06-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji  i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020

więcej

Nr 856/234/21 z dn. 01-06-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej

Nr 855/234/21 z dn. 01-06-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”, Typ projektów: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej

Nr 854/234/21 z dn. 01-06-2021

w sprawie wskazania przedstawicieli Województwa Mazowieckiego w Radzie Konsorcjum w związku z realizacją projektu pn.: „Mazowsze akceleratorem globalnych przedsiębiorstw” w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG III

więcej

Nr 853/234/21 z dn. 01-06-2021

w sprawie umów o współpracy przy realizacji III edycji konkursu dla start-up’ów „Startuj z Mazowsza”

więcej

Nr 852/234/21 z dn. 01-06-2021

w sprawie zatwierdzenia do realizacji listy ocenionych wniosków o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 Działania 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 – projekty pozakonkursowe

więcej

Nr 851/234/21 z dn. 01-06-2021

w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną

więcej

Nr 850/234/21 z dn. 01-06-2021

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach

więcej

Nr 849/234/21 z dn. 01-06-2021

w sprawie wyrażenia zgody na wybór Prezesa Zarządu spółki Instytucja Filmowa „MAX-FILM” S. A.

więcej

Nr 848/234/21 z dn. 01-06-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie

więcej
Uchwały zarządu