Uchwały zarządu

Nr 759/231/21 z dn. 19-05-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie prognozowanej wysokości rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy

więcej

Nr 758/231/21 z dn. 19-05-2021

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038 przedsięwzięć wieloletnich prowadzonych przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych

więcej

Nr 757/231/21 z dn. 19-05-2021

w sprawie planu dochodów i planu wydatków Województwa Mazowieckiego na 2021 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej 

więcej

Nr 756/231/21 z dn. 19-05-2021

w sprawie wyboru do dofinansowania projektu pozakonkursowego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie”, nr RPMA.07.01.00-14-i460/21, złożonego przez Powiat Przasnyski w ramach naboru RPMA.07.01.00-IP.01-14-113/20, Oś Priorytetowa VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego” Działanie 7.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej
Uchwały zarządu