Uchwały zarządu

Nr 1963/192/20 z dn. 14-12-2020

w sprawie upoważnienia do reprezentowania Wspólnika - Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

więcej

Nr 1962/192/20 z dn. 14-12-2020

w sprawie upoważnienia do reprezentowania Akcjonariusza - Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Instytucja Filmowa „MAX-FILM” S.A.

więcej

Nr 1961/192/20 z dn. 14-12-2020

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach położonych w Siedlcach, przy ul. Wiszniewskiego 4 tytułem zabezpieczenia pożyczki obrotowej

więcej

Nr 1960/192/20 z dn. 14-12-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

więcej

Nr 1959/192/20 z dn. 14-12-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

więcej

Nr 1958/192/20 z dn. 14-12-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie

więcej

Nr 1957/192/20 z dn. 14-12-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Mazowieckim w Płocku

więcej

Nr 1956/192/20 z dn. 14-12-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-060/17 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.2 „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych” RPO WM 2014-2020

więcej

Nr 1955/192/20 z dn. 14-12-2020

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach naboru RPMA.03.03.00-IP.01-14-112/20, Oś priorytetowa III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” dla Działania 3.3 „Innowacje w MŚP”, Typ projektów: „Finansowanie wydatków MŚP dotyczących utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej wskutek COVID-19” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

więcej

Nr 1954/192/20 z dn. 14-12-2020

w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 4.2) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej
Uchwały zarządu