Uchwały zarządu

Nr 1868/189/20 z dn. 01-12-2020

w sprawie wyboru do dofinansowania projektu pozakonkursowego pn.: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040  35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki – Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński – etap II w km 26+900 – 30+900”, nr RPMA.05.01.00-14-h121/20, złożonego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w ramach naboru RPMA.05.01.00-IP.01-14-109/20, Oś Priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działanie 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej

Nr 1867/189/20 z dn. 01-12-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.02.00-IP.01-14-051/17 dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.2 „Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych” RPO WM 2014–2020

więcej

Nr 1866/189/20 z dn. 01-12-2020

w sprawie aneksu nr 5 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM”

więcej

Nr 1865/189/20 z dn. 01-12-2020

w sprawie Aneksu nr 4 do porozumienia dotyczącego powierzenia Instytucji Pośredniczącej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej

Nr 1864/189/20 z dn. 01-12-2020

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

więcej

Nr 1863/189/20 z dn. 01-12-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie naboru grantowego w ramach projektu pozakonkursowego pn.: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” nr rej. RPMA.03.01.02-14-b657/18

więcej

Nr 1862/189/20 z dn. 01-12-2020

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: Strategia Rozwoju Turystyki w województwie mazowieckim na lata 2014–2020

więcej

Nr 1861/189/20 z dn. 01-12-2020

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: Strategia Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015–2020

więcej

Nr 1860/189/20 z dn. 01-12-2020

w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

więcej

Nr 1859/189/20 z dn. 01-12-2020

w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Mazowieckim w Płocku

więcej
Uchwały zarządu