Uchwały zarządu

Nr 1541/170/20 z dn. 06-10-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

więcej

Nr 1540/170/20 z dn. 06-10-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

więcej

Nr 1539/170/20 z dn. 06-10-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020

więcej

Nr 1538/170/20 z dn. 06-10-2020

w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 3.13) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej

Nr 1537/170/20 z dn. 06-10-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz wyboru ofert i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane

więcej

Nr 1536/170/20 z dn. 06-10-2020

w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w zakresie rozwiązywania niektórych umów zawartych od 1 stycznia 2020 r.

więcej

Nr 1535/170/20 z dn. 06-10-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” oraz wyboru ofert i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane

więcej

Nr 1534/170/20 z dn. 06-10-2020

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Medycznej Szkoły Policealnej w Ciechanowie na zawarcie kolejnej umowy najmu

więcej

Nr 1533/170/20 z dn. 06-10-2020

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia pracowni laboratoryjnej

więcej

Nr 1532/170/20 z dn. 06-10-2020

w sprawie umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługujących od Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. z tytułu czynszu dzierżawnego za miesiąc wrzesień 2020 r.

więcej
Uchwały zarządu