Uchwały zarządu

Nr 243/106/20 z dn. 18-02-2020

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów  w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

więcej

Nr 242/106/20 z dn. 18-02-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałanie 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”, Typ projektu: „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej

Nr 241/106/20 z dn. 18-02-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.02.01.01-IP.01-14-096/19, Oś priorytetowa II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” dla Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Typ projektów: „Informatyzacja administracji publicznej’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej

Nr 240/106/20 z dn. 18-02-2020

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” - zadanie: „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji”

więcej

Nr 239/106/20 z dn. 18-02-2020

w sprawie ustalenia dla samorządów powiatowych województwa mazowieckiego kwot środków Funduszu Pracy na lata 2021–2022 przeznaczonych na finansowanie priorytetu inwestycyjnego 8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020

więcej

Nr 238/106/20 z dn. 18-02-2020

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie na zawarcie kolejnej umowy najmu

więcej

Nr 237/106/20 z dn. 18-02-2020

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Płocku, stanowiącej własność Województwa Mazowieckiego, na rzecz Energa – Operator S.A.

więcej

Nr 236/106/20 z dn. 18-02-2020

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach przy ul. Zalesie 7 i 10 w Gostyninie

więcej

Nr 235/106/20 z dn. 18-02-2020

w sprawie przeznaczenia do wynajęcia nieruchomości gruntowych położonych w Ząbkach

więcej

Nr 234/106/20 z dn. 18-02-2020

w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Rzymowskiego 36 w Warszawie

więcej
Uchwały zarządu