Uchwały zarządu

Nr 214/105/20 z dn. 10-02-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia do przekazania dotacji celowych i powierzenia określonych obowiązków w zakresie gospodarki finansowej w części, którą dysponuje Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

więcej

Nr 213/105/20 z dn. 10-02-2020

w sprawie upoważnienia do reprezentowania Wspólnika – Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki POLREGIO Spółka z o.o.

więcej

Nr 212/105/20 z dn. 10-02-2020

w sprawie umowy przedwstępnej sprzedaży części nieruchomości położonej przy ul. Siennej 60/Śliskiej 51 w Warszawie

więcej

Nr 211/105/20 z dn. 10-02-2020

w sprawie odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wojewódzką

więcej

Nr 210/105/20 z dn. 10-02-2020

w sprawie odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wojewódzką

więcej

Nr 209/105/20 z dn. 10-02-2020

w sprawie wzoru umowy o przekazywanie przewoźnikom dopłat do pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych

więcej

Nr 208/105/20 z dn. 10-02-2020

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zadanie: Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

więcej

Nr 207/105/20 z dn. 10-02-2020

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r.  zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie: Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera

więcej

Nr 206/105/20 z dn. 10-02-2020

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, zadanie: Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym

więcej

Nr 205/105/20 z dn. 10-02-2020

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie: Wsparcie samodzielności społecznej osób ociemniałych, słabowidzących i ich rodzin

więcej
Uchwały zarządu