Uchwały zarządu

Nr 185/104/20 z dn. 04-02-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do składania w imieniu Województwa Mazowieckiego oświadczeń woli oraz do podpisywania dokumentów związanych z ubieganiem się o dofinansowanie i realizacją projektu „Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)” (ang. „Integrating the territorial dimension for cohesive S3. COHES3ION”) w ramach programu Interreg Europa

więcej

Nr 184/104/20 z dn. 04-02-2020

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” – zadanie: „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania”

więcej

Nr 183/104/20 z dn. 04-02-2020

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” - zadanie: „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”

więcej

Nr 182/104/20 z dn. 04-02-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej

Nr 181/104/20 z dn. 04-02-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej

Nr 180/104/20 z dn. 04-02-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu realizowanego przez państwową jednostkę budżetową, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej

Nr 179/104/20 z dn. 04-02-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 [kwoty ryczałtowe]

więcej

Nr 178/104/20 z dn. 04-02-2020

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek województwa mazowieckiego” na lata 2020–2023 oraz powołania Komisji Konkursowej

więcej

Nr 177/104/20 z dn. 04-02-2020

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach przy ul. Kraszewskiego 7a i 7b w Konstancinie-Jeziornie wraz z udziałami w nieruchomościach stanowiących lokale niemieszkalne

więcej

Nr 176/104/20 z dn. 04-02-2020

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Samorządowej 16/20

więcej
Uchwały zarządu