Uchwały zarządu

Nr 85/98/20 z dn. 14-01-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach VIII Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 [Działanie 8.3 - kwoty ryczałtowe]

więcej

Nr 84/98/20 z dn. 14-01-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach VIII Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 [Działanie 8.3]

więcej

Nr 83/09/20 z dn. 14-01-2020

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie opinii w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Gminy Mirzec

więcej

Nr 82/98/20 z dn. 14-01-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie

więcej

Nr 81/98/20 z dn. 14-01-2020

w sprawie zasad przyznawania wsparcia finansowego podmiotom leczniczym, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały, na realizację zadań z zakresu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne

więcej

Nr 80/98/20 z dn. 14-01-2020

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bieżuniu

więcej

Nr 79/98/20 z dn. 14-01-2020

w sprawie przekazania Gminie Jastrząb destruktu asfaltowego

więcej

Nr 78/98/20 z dn. 14-01-2020

w sprawie przekazania Gminie Przytyk destruktu asfaltowego

więcej

Nr 77/98/20 z dn. 14-01-2020

w sprawie przekazania Gminie Tczów destruktu asfaltowego

więcej

Nr 76/98/20 z dn. 14-01-2020

w sprawie wniosku dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinka drogi gminnej ul. I. Gandhi położonego na terenie m.st. Warszawy

więcej
Uchwały zarządu