Uchwały zarządu

Nr 93/5/18 z dn. 04-12-2018

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia w zakresie określenia zasad współpracy przy realizacji projektu naukowo – badawczego, pn.: „Wpływ stężenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 na występowanie dolegliwości górnych dróg oddechowych u dzieci w wieku 3 – 12 lat”

więcej

Nr 92/5/18 z dn. 04-12-2018

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia w zakresie określenia zasad współpracy przy organizacji i realizacji działań związanych z organizacją II Kongresu Czystego Powietrza

więcej

Nr 91/5/18 z dn. 04-12-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dany rok w części, której dysponentem jest Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa

więcej

Nr 90/5/18 z dn. 04-12-2018

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

więcej

Nr 89/5/18 z dn. 04-12-2018

w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w ramach naboru pozakonkursowego nr RPMA.10.01.03-IP.01-14-071/18 dla Osi Priorytetowej X ,,Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.3 ,,Programy stypendialne” RPO WM 2014 – 2020

więcej

Nr 88/5/18 z dn. 04-12-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.04.03.02-IP.01-14-053/17, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT”, Typ projektów: „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - ZIT - Ścieżki i infrastruktura rowerowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 87/5/18 z dn. 04-12-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu otwartego RPMA.01.02.00-IP.01-14-075/18, Oś priorytetowa I „Wykorzystanie działalności badawczo – rozwojowej w gospodarce” dla Działania 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektów: „Bon na innowacje” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 86/5/18 z dn. 04-12-2018

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie uchwały Wspólników spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o. i upoważnienia do jej podpisania

więcej

Nr 85/5/18 z dn. 04-12-2018

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Szydłowiec pomocy finansowej

więcej

Nr 84/5/18 z dn. 04-12-2018

w sprawie przyznania odszkodowania za pomniejszenie powierzchni nieruchomości objętej scaleniem i podziałem, niezbędnej do wydzielenia działek gruntu pod drogę wojewódzką

więcej
Uchwały zarządu