Uchwały zarządu

Nr 28/3/18 z dn. 28-11-2018

w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 2.6) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 27/3/18 z dn. 28-11-2018

w sprawie zatwierdzenia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 na 2019 rok

więcej

Nr 26/3/18 z dn. 28-11-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2018 rok

więcej

Nr 25/3/18 z dn. 28-11-2018

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2018 r.

więcej

Nr 24/3/18 z dn. 28-11-2018

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

więcej

Nr 23/3/18 z dn. 28-11-2018


zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dany rok w części, której dysponentem jest Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych

więcej

Nr 22/3/18 z dn. 28-11-2018

w sprawie zorganizowania XV edycji „Konkursu – zbiórka surowców wtórnych” dla przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich z terenu województwa mazowieckiego

więcej
Uchwały zarządu