Uchwały zarządu

Nr 1315/361/18 z dn. 07-08-2018

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

więcej

Nr 1314/361/18 z dn. 07-08-2018

w sprawie upoważnienia do podpisania w imieniu Województwa Mazowieckiego oświadczenia w zakresie trwałości projektu pn.: „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o. o.”

więcej

Nr 1313/361/18 z dn. 07-08-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA. 10.03.04-IP.01-14-058/17 dla Osi Priorytetowej X ,,Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 ,,Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.4 ,,Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych” RPO WM 2014 – 2020

więcej

Nr 1312/361/18 z dn. 07-08-2018

w sprawie publikacji zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (wersja 2.1)

więcej

Nr 1311/361/18 z dn. 07-08-2018

w sprawie upoważnienia do podpisywania w imieniu Województwa Mazowieckiego dokumentów związanych z realizacją w latach 2018 – 2023 projektu pozakonkursowego pn.: „Optymalizacja wykorzystania instrumentów finansowych oraz tworzenie regionalnych instrumentów finansowych i mechanizmów ich dystrybucji w województwie mazowieckim”

więcej

Nr 1310/361/18 z dn. 07-08-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1309/361/18 z dn. 07-08-2018

w sprawie upoważnienia do składania w imieniu Województwa Mazowieckiego oświadczeń woli oraz do podpisywania dokumentów związanych z udziałem Województwa Mazowieckiego w tworzeniu obszaru tematycznego dotyczącego przemysłu chemicznego w ramach platformy inteligentnej specjalizacji na rzecz modernizacji przemysłowej (ang. Smart Specialisation Platform for Industrial Modernisation – S3 Platform)

więcej

Nr 1308/361/18 z dn. 07-08-2018

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”

więcej

Nr 1307/361/18 z dn. 07-08-2018

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Solec nad Wisłą

więcej

Nr 1306/361/18 z dn. 07-08-2018

w sprawie zatwierdzenia listy laureatów Konkursu Opiekun Stypendysty Roku 2017/2018 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka oraz projektu – Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych

więcej
Uchwały zarządu