Uchwały zarządu

Nr 339/319/18 z dn. 26-02-2018

w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/17, dla Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 338/319/18 z dn. 26-02-2018

w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-057/17 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” RPO WM 2014 – 2020

więcej

Nr 337/319/18 z dn. 26-02-2018

w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.32) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 336/319/18 z dn. 26-02-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 335/319/18 z dn. 26-02-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 334/319/18 z dn. 26-02-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego

więcej

Nr 333/319/18 z dn. 26-02-2018

w sprawie powierzenia spółce „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zarządu interesami Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 332/319/18 z dn. 26-02-2018

w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Mazowieckiego przez Warszawską Kolej Dojazdową Sp. z o.o.

więcej

Nr 331/319/18 z dn. 26-02-2018

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie na rozbiórkę niektórych urządzeń i obiektów budowlanych

więcej

Nr 330/319/18 z dn. 26-02-2018

w sprawie umowy z firmą Orange Polska S.A., określającej warunki korzystania z nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Niekłańskiej 4/24 oraz upoważnienia do jej podpisania

więcej
Uchwały zarządu