Uchwały zarządu

Nr 307/318/18 z dn. 20-02-2018

w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

więcej

Nr 306/318/18 z dn. 20-02-2018

w sprawie wyboru do dofinansowania projektu pozakonkursowego pn.: „Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica”, nr RPMA.06.01.00-14-a573/18, złożonego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach naboru RPMA.06.01.00-IP.01-14-072/17, Oś Priorytetowa VI „Jakość życia” w ramach Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”

więcej

Nr 305/318/18 z dn. 20-02-2018

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

więcej

Nr 304/318/18 z dn. 20-02-2018

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” – zadanie: „Wspieranie realizacji programów profilaktyczno - terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech””

więcej

Nr 303/318/18 z dn. 20-02-2018

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”

więcej

Nr 302/318/18 z dn. 20-02-2018

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”

więcej

Nr 301/318/18 z dn. 20-02-2018

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie: „Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych”

więcej

Nr 300/318/18 z dn. 20-02-2018

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie: „Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi”

więcej

Nr 299/318/18 z dn. 20-02-2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie: „Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych”

więcej

Nr 298/318/18 z dn. 20-02-2018

w sprawie upoważnienia do reprezentowania Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o.

więcej
Uchwały zarządu