Uchwały zarządu

Nr 1642/283/17 z dn. 23-10-2017

w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Wojewódzkiemu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

więcej

Nr 1641/283/17 z dn. 23-10-2017

w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Radzanowo z przeznaczeniem na zakup nowoczesnej karetki „N” wraz z wyposażeniem

więcej

Nr 1640/283/17 z dn. 23-10-2017

w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Bulkowo z przeznaczeniem na zakup nowoczesnej karetki „N” wraz z wyposażeniem

więcej

Nr 1639/283/17 z dn. 23-10-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie porozumienia dotyczącego prowadzenia wspólnej inwestycji przez Województwo Mazowieckie i Skarb Państwa – Sąd Apelacyjny w Warszawie, na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 9

więcej

Nr 1638/283/17 z dn. 23-10-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-042/17 dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.4 „Edukacja przedszkolna” RPO WM 2014 – 2020

więcej

Nr 1637/283/17 z dn. 23-10-2017

w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-052/17 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej” Poddziałanie 9.2.2 „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych” RPO WM 2014 – 2020

więcej

Nr 1636/283/17 z dn. 23-10-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego

więcej

Nr 1635/283/17 z dn. 23-10-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w województwie mazowieckim w 2017 r., zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz wyboru ofert i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane

więcej

Nr 1634/283/17 z dn. 23-10-2017

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w województwie mazowieckim w 2017 r., zadania publicznego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” – pn.: „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza” oraz wyboru oferty i udzielenia dotacji

więcej

Nr 1633/283/17 z dn. 23-10-2017

w sprawie podpisania listu intencyjnego dotyczącego współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Krajową Izbą Fizjoterapeutów w zakresie zdrowia publicznego

więcej
Uchwały zarządu