Uchwały zarządu

Nr 2013/206/16 z dn. 13-12-2016

w sprawie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zagrożenia dla realizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w 2017roku zadań rządowych w zakresie prowadzenia ośrodków adopcyjnych oraz pełnienia funkcji instytucji właściwej w sprawach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i Programu 500+

więcej

Nr 2012/206/16 z dn. 13-12-2016

w sprawie aplikacji mobilnej „Play Mazovia!”

więcej

Nr 2011/206/16 z dn. 13-12-2016

w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu oraz wizerunku flagi Województwa Mazowieckiego przez Instytut Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

więcej

Nr 2010/206/16 z dn. 13-12-2016

w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Grójeckiego do roku 2022”

więcej

Nr 2009/206/16 z dn. 13-12-2016

w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Piaseczyńskiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023”

więcej

Nr 2008/206/16 z dn. 13-12-2016

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Programu ochrony środowiska dla Województwa Mazowieckiego do roku 2022 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko tego dokumentu

więcej

Nr 2007/206/16 z dn. 13-12-2016

w sprawie upoważnienia do podpisywania w imieniu Województwa Mazowieckiego dokumentów związanych z realizacją w roku szkolnym 2016/2017 projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”

więcej

Nr 2006/206/16 z dn. 13-12-2016

w sprawie weryfikacji projektów planów finansowych jednostek budżetowych dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2017 rok

więcej

Nr 2005/206/16 z dn. 13-12-2016

w sprawie weryfikacji złożonych projektów planów finansowych jednostek budżetowych na 2017 r. pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok

więcej

Nr 2004/206/16 z dn. 13-12-2016

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 r.

więcej
Uchwały zarządu