Uchwały zarządu

Nr 2847/118/11 z dn. 16-12-2011

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów uczestnictwa pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w wizycie studyjnej w Poznaniu w ramach realizacji projektu systemowego, pn.: Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza.

więcej

Nr 2846/118/11 z dn. 16-12-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok.

więcej

Nr 2845/118/11 z dn. 16-12-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2011 roku.

więcej

Nr 2844/118/11 z dn. 16-12-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zmiany zasad niesprawiedliwego podziału środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej pomiędzy oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia.

więcej

Nr 2843/118/11 z dn. 16-12-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy współpracy dotyczącej realizacji projektu pn.: „Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

więcej

Nr 2842/118/11 z dn. 16-12-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy Nr 805/5/1/1/2011 z dnia 5 października 2011 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa projektu pod nazwą „Zakup spalinowych autobusów szynowych”.

więcej

Nr 2841/118/11 z dn. 16-12-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pn.: „Teatr Praga” oraz określenia jej statusu.

więcej

Nr 2840/118/11 z dn. 16-12-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

więcej
Uchwały zarządu