Uchwały zarządu

Nr 2123/90/11 z dn. 27-09-2011

zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia i realizacji projektu systemowego nr POKL.08.01.02-14-174/10 „Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie” realizowanego przez Województwo Mazowieckie - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Podziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

więcej

Nr 2122/90/11 z dn. 27-09-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego nr POKL.06.02.00-14-013/10 Akademia Przedsiębiorczości V, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 2121/90/11 z dn. 27-09-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego nr POKL.06.02.00-14-004/10 Czas na biznes III, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 2120/90/11 z dn. 27-09-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr POKL.06.02.00-14-025/09 „Czas na biznes II” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 2119/90/11 z dn. 27-09-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego nr POKL.06.02.00-14-005/10 Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości V, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 2118/90/11 z dn. 27-09-2011

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego nr POKL.06.02.00-14-005/11 pt.: „Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VI”, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 2117/90/11 z dn. 27-09-2011

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków przywróconych do ponownej oceny merytorycznej w wyniku uwzględnienia środka odwoławczego w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.1/2010 dla Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, trwającego od dnia 7 lipca 2010 r., zawieszonego 4 sierpnia 2010 r., na podstawie Protokołu z III Posiedzenia Komisji Oceny Projektów.

więcej

Nr 2116/90/11 z dn. 27-09-2011

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków w wyniku procedury odwoławczej na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/8.1.1/2009 dla Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, trwającego od dnia 1 do 29 lipca 2009 r., na podstawie Protokołu z III Posiedzenia Komisji Oceny Projektów.

więcej

Nr 2115/90/11 z dn. 27-09-2011

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków ocenionych w ramach konkursu zamkniętego nr 1/6.1.2/2011 dla Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej w regionie”; Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”; Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 2114/90/11 z dn. 27-09-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).

więcej
Uchwały zarządu