Uchwały zarządu

Nr 1982/84/11 z dn. 13-09-2011

w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w Województwie Mazowieckim w zakresie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2011 roku i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.

więcej

Nr 1981/84/11 z dn. 13-09-2011

w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w Województwie Mazowieckim z zakresu turystyki w 2011 roku i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.

więcej

Nr 1980/84/11 z dn. 13-09-2011

w sprawie upoważnienia do podpisania w imieniu Województwa Mazowieckiego wniosku o dofinansowanie oraz innych dokumentów związanych z realizacją projektu systemowego pn.: Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji w ramach regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki; Działanie 8.2 Transfer Wiedzy; Poddziałanie 8.2.2 – Regionalne Strategie Innowacji, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.

więcej

Nr 1979/84/11 z dn. 13-09-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

więcej

Nr 1978/84/11 z dn. 13-09-2011

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

więcej

Nr 1977/84/11 z dn. 13-09-2011

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

więcej

Nr 1976/84/11 z dn. 13-09-2011

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

więcej

Nr 1975/84/11 z dn. 13-09-2011

w sprawie upoważnienia do podpisywania umów oraz do podejmowania innych czynności prawnych związanych z realizacją zadania pn.: „Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej”.

więcej

Nr 1974/84/11 z dn. 13-09-2011

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

więcej

Nr 1973/84/11 z dn. 13-09-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2011 roku na zadanie pn.: „Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej”.

więcej
Uchwały zarządu