Uchwały zarządu

Nr 1924/81/11 z dn. 06-09-2011

w sprawie zakupu usługi publikacji prasowej związanej z ogłoszeniem terminu i miejsca naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w przypadku operacji dotyczącej budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

więcej

Nr 1923/81/11 z dn. 06-09-2011

w sprawie ogłoszenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji dotyczącej budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW 2007-2013.

więcej

Nr 1922/81/11 z dn. 06-09-2011

w sprawie określenia kryterium regionalnego oceny projektów dla Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

więcej

Nr 1921/81/11 z dn. 06-09-2011

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na zakup usługi polegającej na wykonaniu tablic informacyjnych i reklamowych dla beneficjentów działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

więcej

Nr 1920/81/11 z dn. 06-09-2011

w sprawie pokrycia kosztów usługi przeprowadzenia cyklu szkoleń dotyczących zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

więcej

Nr 1919/81/11 z dn. 06-09-2011

w sprawie pokrycia kosztów organizacji spotkania seminaryjno – szkoleniowego w Wąsewie dla producentów rolnych i samorządowców z terenu gminy Wąsewo i powiatu ostrowskiego nt.: uwarunkowań formalno – prawnych i organizacyjnych tworzenia i działalności grup producenckich, w tym zakupu usługi gastronomicznej dla uczestników szkolenia.

więcej

Nr 1918/81/11 z dn. 06-09-2011

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Płońsk w sprawie współorganizacji VI Płońskich Gminnych Dożynek.

więcej

Nr 1917/81/11 z dn. 06-09-2011

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Pomiechówek, w sprawie współorganizacji Gminnych Dożynek w Pomiechówku.

więcej

Nr 1916/81/11 z dn. 06-09-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

więcej

Nr 1915/81/11 z dn. 06-09-2011

w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych przez Lokalną Grupę Działania  „Zielone Sioło” w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

więcej
Uchwały zarządu