Uchwały zarządu

Nr 1798/74/11 z dn. 23-08-2011

w sprawie zatwierdzenia wniosku systemowego w ramach Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

więcej

Nr 1798/74/11 z dn. 23-08-2011

w sprawie zatwierdzenia wniosku systemowego w ramach Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

więcej

Nr 1798/74/11 z dn. 23-08-2011

w sprawie zatwierdzenia wniosku systemowego w ramach Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

więcej

Nr 1797/74/11 z dn. 23-08-2011

uchylająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr POKL.08.01.01-14-442/09 Inwestycja w kadry gwarancją skutecznego zarządzania realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Podziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo
dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 1796/74/11 z dn. 23-08-2011

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup usługi polegającej na zaprojektowaniu i wdrożeniu portali internetowych dla komponentu regionalnego  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, a także administrowaniu tych serwisów przez okres trzech lat od ich uruchomienia.

więcej

Nr 1795/74/11 z dn. 23-08-2011

w sprawie ufundowania nagród pieniężnych dla laureatów III edycji Konkursu „Innowator Mazowsza”.

więcej

Nr 1794/74/11 z dn. 23-08-2011

w sprawie pokrycia kosztów zakupu usług na potrzebę uroczystej gali wręczenia nagród laureatom III edycji Konkursu „Innowator Mazowsza”.

więcej

Nr 1793/74/11 z dn. 23-08-2011

w sprawie wyrażenia zgody na opracowanie i zakup materiałów promocyjnych z nadrukiem w ramach projektu systemowego „Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za proces implementacji RSI – budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej

Nr 1792/74/11 z dn. 23-08-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM na 2011 rok w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM.

więcej

Nr 1791/74/11 z dn. 23-08-2011

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Łosickim  dotyczącego promocji Mazowsza podczas przedsięwzięcia pn.: Spotkania z Tradycją, które odbędzie się w Łosicach oraz wydatkowania środków finansowych na realizację tego porozumienia.

więcej
Uchwały zarządu