Uchwały zarządu

Nr 1413/60/11 z dn. 05-07-2011

w sprawie przeznaczenia środków finansowych na oszacowanie szkód powstałych na skutek trwałego zajęcia w sposób naturalny gruntu przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące.

więcej

Nr 1412/60/11 z dn. 05-07-2011

w sprawie pokrycia kosztów organizacji konferencji nt. możliwości ochrony obszarów narażonych na wystąpienie zjawiska powodzi w aspekcie prowadzenia właściwej polityki rolnej.

więcej

Nr 1411/60/11 z dn. 05-07-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej w zakresie realizacji i upowszechniania Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego oraz wydatkowania środków w 2011 roku na realizację tego porozumienia.

więcej

Nr 1410/60/11 z dn. 05-07-2011

w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych przez Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego w ramach Działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

więcej

Nr 1409/60/11 z dn. 05-07-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lecznica Centrum”.

więcej

Nr 1408/60/11 z dn. 05-07-2011

w sprawie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie Porozumienia o współpracy międzyregionalnej pomiędzy Sejmikiem Województwa Mazowieckiego a Radą Obwodu Odesskiego.

więcej

Nr 1407/60/11 z dn. 05-07-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Mazowieckie od spółki Instytucja Filmowa „Max - Film” S. A. 100% udziałów w spółce „Centrum Praha” Sp. z o. o.

więcej

Nr 1406/60/11 z dn. 05-07-2011

w sprawie pokrycia zobowiązania po zlikwidowanym Szpitalu im. Michała Okońskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

więcej

Nr 1405/60/11 z dn. 05-07-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy cesji praw do umowy Nr 39N5g/464/07 (Mz-081-MBS-131/07) z dnia 24 maja 2007 r. i umowy Nr 39/N6/231/2008 (Mz-081-MBS – 113/08) z dnia 30 lipca 2008 r. zawartych pomiędzy Spółką „Koleje Mazowieckie – KM” sp z.o.o. i PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie na rzecz Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 1404/60/11 z dn. 05-07-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok.

więcej
Uchwały zarządu