Uchwały zarządu

Nr 1366/58/11 z dn. 28-06-2011

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie na rozbiórkę obiektów budowlanych.

więcej

Nr 1365/58/11 z dn. 28-06-2011

w sprawie pokrycia kosztów audytu informatycznego w jednostkach ochrony zdrowia, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 1364/58/11 z dn. 28-06-2011

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego na usługę polegającą na kontroli konwersji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego w ramach realizacji części zadania projektowego „Doradztwo techniczne i finansowe w tym obsługa prawna zamówień publicznych oraz monitoring i kontrola opracowań informatycznych oraz prac instalacyjnych, kontrola opracowanych danych” w ramach projektu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

więcej

Nr 1363/58/11 z dn. 28-06-2011

w sprawie wydatkowania środków finansowych na pokrycie należności za opłacenie abonamentu na utrzymanie w roku 2011 nazw domen internetowych emazovia.pl oraz emazovia.eu dla projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” wpisanego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 w działaniu 2.2 „Rozwój e – usług”.

więcej

Nr 1362/58/11 z dn. 28-06-2011

w sprawie wydatkowania środków finansowych na pokrycie należności za opłacenie abonamentu na utrzymanie w roku 2011 nazwy domeny internetowej bazywiedzy.eu dla projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” wpisanego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 w działaniu 1.7 „Promocja Gospodarcza”.

więcej

Nr 1361/58/11 z dn. 28-06-2011

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury zamówienia publicznego na realizację części zadania projektowego „Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB” dla powiatów: białobrzeskiego,  grójeckiego, kozienickiego, legionowskiego, lipskiego, łosickiego, nowodworskiego, otwockiego, płockiego, płońskiego, przasnyskiego, przysuskiego, pułtuskiego, radomskiego, siedleckiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, sokołowskiego, szydłowieckiego, węgrowskiego, wołomińskiego, wyszkowskiego, zwoleńskiego – II tura.

więcej

Nr 1360/58/11 z dn. 28-06-2011

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Warszawie.

więcej

Nr 1359/58/11 z dn. 28-06-2011

w sprawie Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Biurem Miss Polonia Sp. z o.o. na współorganizację Finałowej Gali Wyborów Miss Polonia Mazowsza 2011.

więcej

Nr 1358/58/11 z dn. 28-06-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 ,,Rozbudowa i zakup wyposażenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Siedlcach” nr RPMA.07.02.00-14-305/09, nr rej. RPO/00002/7.2/09, nr kanc. 1724/09.

więcej

Nr 1357/58/11 z dn. 28-06-2011

w sprawie zatwierdzenia wniosku systemowego w ramach Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

więcej
Uchwały zarządu