Uchwały zarządu

Nr 1308/55/11 z dn. 21-06-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania złożonych w ramach konkursu nr RPOWM/7.2/1/2009 po ocenie wykonalności, strategicznej i merytorycznej (horyzontalnej i szczegółowej merytorycznej) Priorytet VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”, dla Działania 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

więcej

Nr 1307/55/11 z dn. 21-06-2011

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków, które przeszły procedurę ponownej oceny merytorycznej w wyniku pozytywnego rozpatrzenia odwołania w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.1.2/2010 dla Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

więcej

Nr 1306/55/11 z dn. 21-06-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności i merytorycznej (horyzontalnej, szczegółowej oraz strategicznej) złożonych w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/2.3/1/2009 Priorytet II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza” dla Działania 2.3 „Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 1305/55/11 z dn. 21-06-2011

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, położonej przy ulicy Spacerowej 10 w Białobrzegach oraz zakupu ogłoszenia.

więcej

Nr 1304/55/11 z dn. 21-06-2011

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Garwolinie przy Al. Legionów oraz zakupu ogłoszenia prasowego.

więcej

Nr 1303/55/11 z dn. 21-06-2011

w sprawie wydatkowania środków finansowych w celu udzielenia pomocy finansowej w 2011 r. w formie dotacji celowej Miastu Stołecznemu Warszawa na przystosowanie boiska baseballowego przy Gimnazjum Nr 145 przy ul. Krasiczyńskiej 4/5 w Warszawie do przeprowadzenia finałów XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich – Mazowsze 2011.

więcej

Nr 1302/55/11 z dn. 21-06-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zainicjowania działań na rzecz włączenia Kolegium Nauczycielskiego w Warszawie do Uniwersytetu Warszawskiego.

więcej

Nr 1301/55/11 z dn. 21-06-2011

w sprawie „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2011 rok”.

więcej

Nr 1300/55/11 z dn. 21-06-2011

w sprawie przyznania bezpłatnych miejsc w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie.

więcej

Nr 1299/55/11 z dn. 21-06-2011

w sprawie zakupu usługi polegającej na przygotowaniu i zamieszczeniu artykułu promującego Województwo Mazowieckie w bezpłatnym miesięczniku „Welcome to Warsaw and to Poland”.

więcej
Uchwały zarządu