Uchwały zarządu

Nr 1224/52/11 z dn. 14-06-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zamiaru połączenia samorządowej instytucji kultury pn. „Teatr Praga” z samorządową instytucją kultury pn. „Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki”.

więcej

Nr 1223/52/11 z dn. 14-06-2011

w sprawie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zwrócenia się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o uznanie spraw wsi i rolnictwa za priorytetowy kierunek działań Polski w ramach prezydencji polskiej w Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku.

więcej

Nr 1222/52/11 z dn. 14-06-2011

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego nr POKL.07.01.03-14-001/11 „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” realizowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach naboru systemowego trwającego w styczniu 2011 r. dla Poddziałania 7.1.3 „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

więcej

Nr 1221/52/11 z dn. 14-06-2011

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności i merytorycznej (horyzontalnej, szczegółowej oraz strategicznej) złożonych w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.7/2/2010 - Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.7 „Promocja gospodarcza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

więcej

Nr 1220/52/11 z dn. 14-06-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.5/1/2008 lista nr 17 Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

więcej

Nr 1219/52/11 z dn. 14-06-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.5/1/2008 lista nr 10 Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

więcej

Nr 1218/52/11 z dn. 14-06-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności i merytorycznej (horyzontalnej, szczegółowej oraz strategicznej) złożonych w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/7.3/1/2009 Priorytet VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” dla Działania 7.3 „Infrastruktura służąca pomocy społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

więcej

Nr 1217/52/11 z dn. 14-06-2011

w sprawie zatwierdzenia listy nr 5 pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/7.1/1/2008 Priorytet VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” dla Działania 7.1 „Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

więcej

Nr 1216/52/11 z dn. 14-06-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu określającego terminy rozpoczęcia i zakończenia I tury naboru wniosków oraz wartości alokacji przeznaczonej na Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

więcej

Nr 1215/52/11 z dn. 14-06-2011

w sprawie Sprawozdania rocznego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 w 2010 r.

więcej
Uchwały zarządu