Uchwały zarządu

Nr 994/47/11 z dn. 24-05-2011

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności i merytorycznej (horyzontalnej, szczegółowej oraz strategicznej) złożonych w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.5/1/2010 Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 993/47/11 z dn. 24-05-2011

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności i merytorycznej (horyzontalnej, szczegółowej oraz strategicznej) złożonych w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.1/1/2010 Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.1 „Wzmocnienie sektora badawczo - rozwojowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 992/47/11 z dn. 24-05-2011

w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

więcej

Nr 991/47/11 z dn. 24-05-2011

w sprawie częściowego wyboru projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności do dofinansowania znajdujących się na liście nr 18 w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/3.1/1/2008 Priorytet III „Regionalny system transportowy” dla Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” (drogi gminne) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 990/47/11 z dn. 24-05-2011

w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu otwartego bez preselekcji RPOWM/1.7/1/2010 - lista nr 2 - Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.7 „Promocja gospodarcza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 989/47/11 z dn. 24-05-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności i merytorycznej (horyzontalnej, szczegółowej oraz strategicznej) złożonych w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/2.3/1/2009 Priorytet II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza” dla Działania 2.3 „Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

więcej

Nr 988/47/11 z dn. 24-05-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

więcej

Nr 987/47/11 z dn. 24-05-2011

w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z tytułu zapłaty Grupie Doradczej Sienna Sp. z o.o. pozostałych 40% wynagrodzenia za usługę konsultacyjną.

więcej

Nr 986/47/11 z dn. 24-05-2011

w sprawie wyrażenia zgody na cesję wierzytelności z umowy Nr 121/D/10 przysługujących Międzyleskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu SPZOZ w Warszawie wobec firmy EKOPAK Sp. z o.o., na rzecz Banku GETIN NOBLE Bank S.A. 

więcej

Nr 985/47/11 z dn. 24-05-2011

w sprawie pokrycia zobowiązania Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

więcej
Uchwały zarządu