Uchwały zarządu

Nr 800/40/11 z dn. 26-04-2011

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu spółki Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

więcej

Nr 799/39/11 z dn. 26-04-2011

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie na rozbiórkę ogrodzenia znajdującego się na terenie bazy Obwodu Drogowego w Bielsku przy ul. Topolowej 15.

więcej

Nr 798/39/11 z dn. 26-04-2011

w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej Samodzielnemu Wojewódzkiemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu.

więcej

Nr 797/39/11 z dn. 26-04-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji budowy parkingu w miejscowości Mińsk Mazowiecki.

więcej

Nr 796/39/11 z dn. 26-04-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji budowy parkingu w miejscowości Radom.

więcej

Nr 795/39/11 z dn. 26-04-2011

w sprawie zakupu usługi przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa” w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, Priorytet 2. Środowisko i infrastruktura.

więcej

Nr 794/39/11 z dn. 26-04-2011

w sprawie pokrycia zobowiązania Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

więcej

Nr 793/39/11 z dn. 26-04-2011

w sprawie pokrycia zobowiązania Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

więcej

Nr 792/39/11 z dn. 26-04-2011

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu Miasta Stołecznego Warszawy  pn. „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu dla Działania 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą.

więcej

Nr 791/39/11 z dn. 26-04-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego nr POKL.06.02.00-14-013/10 Akademia Przedsiębiorczości V, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej
Uchwały zarządu