Uchwały zarządu

Nr 675/36/11 z dn. 12-04-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisania w imieniu Województwa Mazowieckiego umów i porozumień w przedmiocie odstąpienia, rozwiązania, przystąpienia do długu lub cesji umów przejętych po zlikwidowanym zakładzie budżetowym Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Ostrołęce.

więcej

Nr 674/36/11 z dn. 12-04-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2011.

więcej

Nr 673/36/11 z dn. 12-04-2011

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków ocenionych w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.2.1/2010 dla Działania 8.2 „Transfer wiedzy” 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego od dnia 27 września 2010 r. do 25 października 2010 r.

więcej

Nr 672/36/11 z dn. 12-04-2011

zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia i realizacji projektu systemowego nr POKL.08.01.02-14-174/10 ,,Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie” realizowanego przez Województwo Mazowieckie - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Podziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 671/36/11 z dn. 12-04-2011

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków ocenionych podczas II Posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/7.2.2/2010 dla Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego od dnia 18 października 2010 roku do dnia 17 listopada 2010 roku.

więcej

Nr 670/36/11 z dn. 12-04-2011

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu „Uzdrowisko Konstancin – Zdrój” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pn: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury uzdrowiskowej Konstancin - Zdrój” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (IWIPK), Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.2 „Turystyka”.

więcej

Nr 669/36/11 z dn. 12-04-2011

w sprawie upoważnienia do podpisania listu popierającego realizację projektu pn.: Urb.Energy.ACT współfinansowanego w ramach Programu Baltic Sea Region Programme 2007 - 2013.

więcej

Nr 668/36/11 z dn. 12-04-2011

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, położonych w budynku przy ulicy Bema 21 w Siedlcach.

więcej

Nr 667/36/11 z dn. 12-04-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Centrum Stomatologii SPZOZ w likwidacji na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Nowy Zjazd 1 na rzecz Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o.

więcej

Nr 666/36/11 z dn. 12-04-2011

w sprawie wniosku dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej, odcinka drogi powiatowej Nr 2744W, położonego na terenie powiatu otwockiego.

więcej
Uchwały zarządu