Uchwały zarządu

Nr 642/34/11 z dn. 05-04-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie i powierzenie stanowiska dyrektora Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie.

więcej

Nr 641/34/11 z dn. 05-04-2011

w sprawie pokrycia kosztów organizacji w dniach 18 – 19 kwietnia 2011 r. wizyty studyjnej z wybranymi przedstawicielami regionów partnerskich w ramach wymiany doświadczeń w zakresie sposobów leczenia i rehabilitacji osób chorych na SM.

więcej

Nr 640/34/11 z dn. 05-04-2011

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  „RM MEDITRANS” Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach dotyczącego współorganizacji konferencji między innymi inaugurującej program pn. „Siedlce – miasto przyjazne Twojemu Sercu”.

więcej

Nr 639/34/11 z dn. 05-04-2011

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do konkursu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

więcej

Nr 638/34/11 z dn. 05-04-2011

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

więcej

Nr 637/34/11 z dn. 05-04-2011

w sprawie przedłużenia terminu oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu indywidualnego Miasta Gostynin pt.: „Termy Gostynińskie” w ramach Działania 6.2 „Turystyka” RPO WM.

więcej

Nr 636/34/11 z dn. 05-04-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie Zasad kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, wzoru wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 oraz instrukcji wypełniania tego wniosku.

więcej

Nr 635/34/11 z dn. 05-04-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności i merytorycznej (horyzontalnej, szczegółowej oraz strategicznej) złożonych w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/7.3/1/2009 Priorytet VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” dla Działania 7.3 „Infrastruktura służąca pomocy społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 634/34/11 z dn. 05-04-2011

w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego  z preselekcją RPOWM/2.2/1/2008 lista nr 8 dla Działania 2.2 „Rozwój e-usług” Priorytet II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

więcej

Nr 633/34/11 z dn. 05-04-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu określającego terminy rozpoczęcia i zakończenia I tury naboru wniosków oraz wartości alokacji przeznaczonej na Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

więcej
Uchwały zarządu