Uchwały zarządu

Nr 256/10/10 z dn. 29-12-2010

w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. realizacji zadania Samorządu Województwa Mazowieckiego polegającego na opracowaniu Wniosku o dofinansowanie projektu kluczowego pn.: „Internet dla Mazowsza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM), wraz z kompletem wymaganej dokumentacji, w tym studium wykonalności.

więcej

Nr 255/10/10 z dn. 29-12-2010

w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Województwa Mazowieckiego w ramach przygotowania i realizacji projektu kluczowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „Internet dla Mazowsza”.

więcej

Nr 254/10/10 z dn. 29-12-2010

w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Województwa Mazowieckiego w ramach przygotowania i realizacji projektu kluczowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pod nazwą Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie”.

więcej

Nr 253/10/10 z dn. 29-12-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie Inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

więcej

Nr 252/10/10 z dn. 29-12-2010

uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego oraz ustanowienia administratora.

więcej

Nr 251/10/10 z dn. 29-12-2010

uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu Województwa Mazowieckiego czynności związanych z realizacją działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu o zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałania: 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy"i 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie".

więcej
Uchwały zarządu