Uchwały zarządu

Nr 204/8/10 z dn. 21-12-2010

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu do realizacji zadania własnego w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku Sierpc - granica Województwa Mazowieckiego, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 10 grudnia 2011 r.

więcej

Nr 203/8/10 z dn. 21-12-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na druk, złożenie, pakowanie kart do głosowania, w związku z wyborami do Sejmiku Województwa Mazowieckiego w 2010 r.

więcej

Nr 202/8/10 z dn. 21-12-2010

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu Płockiego Parku Przemysłowo - Technologicznego Spółka Akcyjna pn. „Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny I”, znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (IWIPK), Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu dla Działania 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu RPO WM.

więcej

Nr 201/8/10 z dn. 21-12-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie wstępnego wyboru projektów do dofinansowania w ramach Konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/5.2/1/2009 Priorytet V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” dla Działania 5.2 „Rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 200/8/10 z dn. 21-12-2010

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków, które przeszły procedurę ponownej oceny merytorycznej w wyniku pozytywnie rozpatrzonego protestu oraz odwołania w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/7.3/2009 dla Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego od dnia 7 grudnia 2009 r. do dnia 6 stycznia 2010 r.

więcej

Nr 199/8/10 z dn. 21-12-2010

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków ocenionych w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/6.2/2010 dla Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, trwającego od dnia 29 marca 2010 r. do dnia 26 kwietnia 2010 r. na podstawie Protokołu z II Posiedzenia Komisji Oceny Projektów.

więcej

Nr 198/8/10 z dn. 21-12-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr POKL.06.02.00-14-016/09 Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości IV realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 197/8/10 z dn. 21-12-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego nr POKL.09.02.00-14-038/10 pt.: „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał Potrzeby”, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 196/8/10 z dn. 21-12-2010

w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru pozytywnie zweryfikowanego pod względem oceny wykonalności projektu do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego  z preselekcją RPOWM/5.2/1/2009 lista nr 7 Priorytet V "Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu" dla Działania 5.2 "Rewitalizacja miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 195/8/10 z dn. 21-12-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności i merytorycznej (horyzontalnej, szczegółowej oraz strategicznej) złożonych w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.3/1/2009 Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.3 „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej
Uchwały zarządu